^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Grodziskiej

 Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną wychowywać swe dzieci
w małej i bezpiecznej szkole.

Placówka oprócz zajęć wychowania przedszkolnego oferuje bezpłatnie zajęcia
z języka angielskiego, religii i opiekę higienistki i pedagoga.


 Prowadzimy zapisy do:
• przedszkola dla 3 i 6-latków,
• klasy I dla 6-latków i 7-latków,
• klas od II do VI.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.

 Zasady rekrutacji:
• Rekrutacja do szkoły podstawowej i przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności;
• Rodzice pobierają kartę zapisu do szkoły podstawowej u dyrektora zespołu lub ze strony internetowej szkoły www.spwolka.grodziskodolne.pl i składają wypełniony kartę zapisu w sekretariacie szkoły;
• Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu kwalifikacyjnym składają informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
• Kandydaci do klas od II do VI składają świadectwo ukończenia klasy programowo niższej;
• Zapisy do przedszkola odbywać się będą od 15.03.2018r. do 13.04.2018r.
• Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka" złożona przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora zespołu. Karta zgłoszenia dziecka jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.spwolka.grodziskodolne.pl ;
• Rodzice dostarczają do wglądu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (konieczny do potwierdzenia prawidłowości danych osobowych dziecka);

Dokumenty do pobrania (proszę kliknąć poniżej):

Karta zgłoszenia

Regulamin rekrutacji

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej