^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej w czasie epidemii

Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy
w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej
w czasie epidemii

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej.
 2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów powoduje odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.
 6. Nauczyciele, Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
 7. Uczniowie, zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole.
 8. Rodzice otrzymają regulamin w wersji papierowej do zapoznania i potwierdzenia tego podpisem na karcie zwracanej do szkoły.
 9. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • 2. Zasady przyprowadzania oraz odbierania dzieci
 1. Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z jednej szatni, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w tym pomieszczeniu wprowadzono różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły i wychodzenie po zakończeniu zajęć.
 1. Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą do szkoły wejściem głównym według harmonogramu zróżnicowanego dla poszczególnych klas.
 2. Wejście do szkoły uczniów klas:
 1. VII i VIII od 6: 55 do 7:10 lub od 7: 30 do 7:45,
 2. I-III uczestniczące w zajęciach świetlicowych od 7:00 do 7:30
 3. I-VI od 7:45 do 8:00.
 4. Dzieci wychodzą ze szkoły tym samym wejściem przy, którym oczekują na nich rodzice.
 5. Godziny wyjścia uczniów szkoły podstawowej zgodne z planem lekcji lub ustaleniami godzin pozostawania dzieci w świetlicy szkolnej.
 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola wchodzą i wychodzą wejście przedszkolne od strony placu zabaw. Czas schodzenia się dzieci potrwa od 7:00 do 8:30.
 2. Dziecko wychodzi z przedszkola o ustalonych  czy też wyznaczonych wcześniej godzinach, co ma na celu uniknięcie gromadzenia się przed  szkołą rodziców.
 3. Do wejścia do budynku szkoły należy podchodzić pojedynczo rodzic/opiekun prawny z dzieckiem  lub samodzielnie przychodzący uczeń.
 1. Pozostali rodzice i dzieci, uczniowie będą czekać w kolejce przed szkołą zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra. Należy rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności zasłaniania ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. Uczeń do szkoły przychodzi w maseczce.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni, uczeń szkoły podstawowej zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 3. W szkole ucznia przejmuje wyznaczony pracownik szkoły – nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel świetlicy.
 4. Po wejściu do szkoły uczniowi zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym. W tym celu niezbędna jest pisemna zgoda rodzica. Wyniki pomiaru nie będą rejestrowane i zapisywane.
 5. Wskazanie pomiaru temperatury 37,50C oraz wyższej będzie skutkowało odizolowaniem dziecka i powiadomieniem rodzica o potrzebie odebrania dziecka.
 6. Jeżeli w trakcie pobytu ucznia w szkole będzie uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore z takimi objawami jak: kaszel, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 37,5oC i więcej, pracownik ma prawo odizolować dziecko, a rodzic będzie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.  
 7. Rodzice przekazują wychowawcy klasy informacje o występujących u ucznia objawach alergii.
 • 3. Zasady bezpiecznego pobytu w szkole
 1. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady:
 • częste mycie rąk,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • ochrony podczas kichania i kaszlu,
 • noszenia maseczki lub przyłbic w przypadku braku możliwości zachowania dystansu 1,5 metra.
 1. Na korytarzu szkolnym uczniowie i nauczyciele mają założone maseczki lub przyłbice.
 2. Po wejściu do sali lekcyjnej, zajęciu miejsca w swojej ławce, uczeń zdejmuje maseczkę i kładzie ja do plecaka.
 1. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia z domu jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z zajęciami.
 2. Dziecko należy wyposażyć w plecak/tornister, suchy prowiant, napoje, niezbędne podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne itp. potrzebne danego dnia do zajęć zgodnie z planem lekcji.
 3. Przybory i podręczniki uczeń w czasie zajęć może mieć na stoliku szkolnym, tornistrze lub szafce szkolnej.
 4. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami, podręcznikami, ćwiczeniami  szkolnymi itp.
 5. Podczas zajęć, przerw i w trakcie pobytu w szkole uczniowie zobowiązani są zachowywać dystans między sobą.
 1. Każda klasa ma przypisaną salę lekcyjną, w której odbywają się wszystkie zajęcia.
 2. W salach uczniowie siedzą w pojedynczych ławkach z zachowaniem dystansu
  1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi.
 3. W jednej ławce mogą siedzieć dzieci, które są rodzeństwem.
 4. Uczniowie zostaną wyposażeni w przyłbice, które będą zakładać w przypadku przemieszczaniu się po Sali lub w przypadku udziału w zajęciach w większej grupie (np. zajęcia łączone).
 5. Przyłbice będą wykorzystywane na przerwach gdy wystąpi brak możliwości zachowania dystansu.
 6. Nauczyciele powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem i pilnować aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia lekcyjne poszczególnych klas odbywają się w jednej Sali z zachowaniem ogólnych zasad ochrony.
 2. Zajęcia z informatyki odbywać się będą w salach lekcyjnych z wykorzystaniem laptopów. Po zajęciach klawiatura i monitory będą dezynfekowane.
 3. Dzieci  będą korzystać  z pomocy dydaktycznych, sprzętu i dodatkowych przedmiotów, które można zdezynfekować.
 4. Przedmioty, używane przez uczniów są dezynfekowane od razu lub odkładane do skrzynki ustawionej w każdej klasie z napisem „ Do dezynfekcji”.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na boisku szkolnym, ogrodzie szkolnym dopóki pozwolą na to warunki pogodowe.
 6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia wychowanie fizyczne odbędą się na sali gimnastycznej.
 7. Uczniowie kl. I-IV oraz klasa VI przed zajęciami wychowania fizycznego przebierają się w Sali lekcyjnej, stroje przechowują w worku w szafce w klasie.
 8. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je trzeba innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton, biegi).
 9. Wykorzystywane przez uczniów przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, pachołki itp.) będą myte woda z detergentem lub dezynfekowane. Przedmiotów, których nie da się umyć lub zdezynfekować nie będą używane na zajęciach.
 10. Sale lekcyjne i korytarze będą wietrzone co godzinę, także w trakcie lekcji.
 11. Uczniowie będą mieli możliwość wyjścia w czasie przerw do ogrodu szkolnego na świeże powietrze pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 12. Po powrocie z wyjścia na świeże powietrze podczas przerw lub zajęć wychowania fizycznego uczniowie powinni umyć ręce.
 13. Wyjścia na spacery i zajęcia w terenie (np. do pobliskiego lasu, na łąkę, pole uprawne) mogą się odbywać pod opieką nauczyciela.
 14. Wycieczki i wyjazdy mogą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w oddzielnym regulaminie wycieczek szkolnych.
 15. W szkole jest wyznaczone miejsce do izolacji dziecka w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Nauczyciele w takim wypadku natychmiast będą się kontaktować z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły.
 16. Rodzice są zobowiązani podać aktualny numer telefonu do szybkiego kontaktu. Telefon podczas pobytu dziecka w szkole musi być aktywny.
 17. W  budynku szkoły obowiązuje ograniczony ruch osób z zewnątrz, nie mogą w szkole przebywać żadne osoby nieupoważnione.
 18. Przed wejściem do budynku szkoły, osoba dorosła zobowiązana jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk, zachowanie wszelkich aktualnych środków ostrożności zgodnych  z wytycznymi GIS, MZ i MEN (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 • 4. Obowiązki rodzica
 1. Posyłanie do szkoły dziecka zdrowego.
 2. Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 3. Zapoznania się z regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej od 1 września 2020r. i przekaż dziecku informacji o zasadach obowiązujących w szkole.
 4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczyciela.
 5. Śledzenia informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły, zawsze odbieraj telefony ze szkoły oraz utrzymywać kontakt telefoniczny z wychowawcą przeglądaj pocztę mailową.
 6. Wyposaż swoje dziecko w maseczkę.
 7. Przekazanie wychowawcy aktualnych numerów telefonów oraz informacji o objawach alergii u dziecka.
 8. Wyraź zgodę na pomiar temperatury twojemu dziecku.
 9. Przyprowadzaj i odbieraj dziecko z zachowaniem w/w zasadami.
 10. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 11. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
 12. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 13. Przypominaj dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i nich.

 

 • 5. Organizacja stołówki
  1. Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają: dyrektor szkoły i pracownicy obsługi.
  2. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają: nauczyciele pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków.
  3. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni:
 1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 2. uczniowie, których dofinansowuje GOPS,
  1. Obiady do szkoły są przywożone przez firmę cateringową oddzielnym wejściem bezpośrednio do kuchni.
  2. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
  3. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach:
 3. śniadanie 9:40
 4. obiad 10:35.
  1. Podczas wydawania obiadu sztućce będą wydawane razem z porcją obiadową
  2. Zasady bezpieczeństwa i higieny:
 5. w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek,
 6. - przed posiłkiem uczniowie powinni umyć ręce i zdezynfekować je,
 7. nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i zachowywały dystans,
 8. należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie z jednej klasy,
 9. wszyscy uczniowie korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek;
 10. w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu bez przepychania się z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
 11. w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub prezentować innym niestosownych zachowań;
 12. uczniowie biegający po stołówce, przepychający się w kolejce stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych i będą ukarani wycofaniem z kolejki;
 13. po spożytym posiłku naczynia i sztućce uczniowie mają obowiązek odstawić do wyznaczonego okienka.
  1. Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze min. 60o
 • 6. Organizacja biblioteki szkolnej
 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. Książki zwracane do biblioteki odkładane są do pudła ustawionego przy drzwiach.
 3. Książki zwracane przez czytelników są oznaczane data zwrotu odłożone w odrębnym miejscu oraz poddane 2 dniowej kwarantannie.
 4. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jeden uczeń, pozostali czekają przed wejściem zachowując dystans 1,5 metra.
 5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 6. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn do dezynfekcji po przyjęciu zwróconych książek.

 

 • 7. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Zaleca się systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw, a w razie konieczności częściej.
 2. Pracownicy obsługi odpowiadają za zapewniania stałej dostępności środków higieny osobistej w sanitariatach szkolnych, sprawdzania dostępności i ich uzupełniania.
 3. Przy wejściu głównym do szkoły i przedszkola, w izolactce i sekretariacie umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Wszyscy pracownicy powinni dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 6. Pracownicy obsługi wypełniają karty prowadzonych codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, korytarzy, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy przy wejściu głównym, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników
 7. Dwa razy w ciągu dnia przeprowadza się mycie lub dezynfekcję w/w pomieszczeń i powierzchni. Prace prowadzone są podczas gdy uczniów przebywają na lekcjach.
 8. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami, w razie potrzeby muszą zachować dystans społeczny 1,5 metra i nosić maseczki lub przyłbice.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy: wejściach/wyjściach, Sali gimnastycznej, toalet, świetlicy i stołówki.
 11. Pracownicy szkoły powinny znać i stosować zasady prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji rąk.
 12. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucić do oznaczonego kosza z pokrywą.
 13. Naczynia używane podczas śniadania i obiadu będą myte w zmywarce w temperaturze 600
 14. Przypory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco.
 15. Dezynfekcja codzienna obejmuje:
 • przybory zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut.
 • pomoce po każdorazowym użyciu przez uczniów;
 • wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie.
 1. Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.
 • 8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione.  Jeżeli ktoś z nich zauważy u siebie niepokojące objawy,  nie może  przychodzić  do szkoły.  Pozostaje  w domu i kontaktuje  się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno–epidemiologiczną  (tel. 17 242 07 54, 17 242 01 12, 692 416 261), oddziałem zakaźnym szpitala (tel. 17 224 02 92, 17 224 01 12). W razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może  być zakażony koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące odizolowaniu ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Dziecko może być też odizolowane w klasie po przez odsunięcie go od pozostałych uczniów na odległość 2 metrów, założenie przez ucznia maseczki.
 4. Do czasu pojawienia się  rodzica /opiekuna prawnego z dzieckiem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły.
 5. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • 9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/ przedszkola
 1. Do pracy w szkole/przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły, którzy zaobserwują u siebie występowanie niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2. Procedura obowiązuje od dnia 1wrzesnia 2020r. do czasu odwołania epidemi na terenie kraju.

Dyrektor SP w Wólce Grodziskiej

Barbara Szczęch

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej