^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktywna edukacja

Scenariusz zajęć

Scenariusz do zajęć z edukacji matematycznej


Data 6.06.2018
Kl.II
Czas trwania; 45.min.
Temat. Powtórzenie tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
1. Cele
Uczeń:
- dokonuje oblicz eń pamięciowych w zakresie tabliczki mnożenia( zakres do 100);
-rozwija zdolność logicznego myślenia, pamięci, uwagi;
-wykonuje działania na tablicy interaktywnej
-współpracuje w zespole na zasadach partnerstwa;
-potrafi pogodzić się z wygraną i porażką.
-czyta ze zrozumieniem polecenia
2.Formy pracy
zbiorowa
grupowa
indywidualna
3. Metody pracy
słowna, działań praktycznych i zabaw na tablicy interaktywnej,
4. Treści nauczania z podstawy programowej
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania
- w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania
5. Środki dydaktyczne
Niezbędnik multimedialny cz.2, strony www.matzoo.pl, szalone liczby, pl, Moje ćwiczenia- matematyka cz.4

Przebieg zajęć
1.Rachunek pamięciowy.
Niezbędnik multimedialny zad.2,5,6
a) Dopasowywanie iloczynów do działań
b) Dopasowywanie ilorazów do działań
c) Uzupełnianie tabeli działaniami lub wynikami mnożenia i dzielenia
2.Konkurs na klasowego mistrza mnożenia i dzielenia. Dzieci wykonują zadania na czas. Na ekranie wyświetlają się trzy przykłady mnożenia oraz wyniki, które należy odpowiednio dopasować. W przypadku pomyłki puzzle wracają na swoje miejsca, aż do momentu kiedy zadanie zostanie wykonane prawidłowo. Wyłonienie mistrza i nagrodzenie.
3, Utrwalanie tabliczki mnożenia. Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy wpisują wynik mnożenia lub dzielenia. Za 10 dobrze rozwiązanych działań wyświetla się nagroda.
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dzieci chętne kolejno czytają treść zadań i rozwiązują.
5.Podsumowanie zajęć.

 Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej