^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

HISTORIA

Sprawozdanie

 

 

 

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon
 ych ryzykiem dysleksji

prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start”

 

     Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania
i pisania oraz zminimalizowanie u co najmniej 60% uczniów trudności w tym zakresie.

Podczas 30 zajęć uczniowie:

- uzupełniali wiadomości i umiejętności wynikające ze słabszych predyspozycji 
i możliwości intelektualnych,

- rozwijali zainteresowania czytelnicze i pisarskie,

- wdrażali się do poprawnego posługiwania się przyborami do pisania oraz prawidłowego kreślenia i łączenia liter,

- kształcili swą świadomość ortograficzną.

     Zajęcia prowadzone były różnymi metodami z wykorzystaniem zakupionych pomocy edukacyjnych.

 

Teresa Nykiel

 

 

 

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

prowadzonych  w ramach projektu „Lepszy start”


     Zajęcia prowadzone były od 16.02.2012 do 22.06.2012 roku z 3 uczniami.

Głównym ich celem było wspomaganie rozwoju dzieci klas I-III w zakresie umiejętności matematycznych, doskonalenie kompetencji w zakresie czynności umysłowych, które wpływają na możliwość uczenia się matematyki, liczenia
i sprawności rachunkowych oraz zmniejszenie u co najmniej 60% uczniów trudności
w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W ciągu 30 zajęć uczniowie:

- uzupełniali wiadomości i umiejętności wynikające ze słabszych predyspozycji
i możliwości intelektualnych,

- utrwalali pojęcia matematyczne w praktyce,

- doskonalili wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia,

- doskonalili pamięć,

- wdrażali się do poprawnego posługiwania się narzędziami pomiaru i środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi w uczeniu się matematyki zakupionymi w ramach projektu.

 

Teresa Nykiel

 

 

 

Sprawozdanie z indywidualnych zajęć logopedycznych
prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start” z uczniem,
który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

     Zajęcia prowadzone były od 15.02.2012 do 30. 05.2012 roku z uczniem klasy I.

Głównym celem zajęć logopedycznych było dążenie do jak najsprawniejszej komunikacji werbalnej chłopca z otoczeniem.

Podczas 30 zajęć:

- kształcono i rozwijano umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji,

- usprawniano narządy artykulacyjne, sposób oddychania podczas mówienia,

- kształcono i rozwijano umiejętności przekazywania informacji drogą werbalną,

- reedukowano stronę fonetyczną, gramatyczną i leksykalną mowy,

- kształcono i usprawniano inne funkcje związane z mową.

     Zajęcia prowadzone były różnymi metodami, wykorzystywano zakupione pomoce dydaktyczne.

 

Patrycja Bilińska

 

 

 

 

Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
prowadzonych w ramach projektu „Lepszy start” z uczniem,

który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

     Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.

Głównym ich celem było dążenie do osiągnięcia jak największej sprawności chłopca, która umożliwiłaby mu naukę w szkole.

Podczas 30 zajęć:

- prowadzono zabawy rozwijające percepcję słuchową,

- pobudzano percepcję słuchową poprzez zajęcia z elementami wychowania słuchowego,

- wprowadzano ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną,

- zwiększano częstotliwość przeprowadzenia zabaw kontaktowych i ruchowych
oraz sytuacji, które szczególnie motywowały dziecko do porozumiewania się,

- ćwiczono sprawność manualną koordynację wzrokowo-ruchową,

- rozwijano świadomość ciała, samodzielność ruchu, naśladownictwo w zabawach,
orientację przestrzenną.

     Zajęcia prowadzone były różnymi metodami, dostosowano je do możliwości rozwojowych chłopca. Zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu pomagały w realizacji założonych celów.

Halina Buszta

 

 

 

 

Sprawozdanie z indywidualnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z zakresu edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej
oraz indywidualnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z zakresu edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej
z udziałem nauczyciela wspomagającego prowadzonych z uczniem,
który posiada orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach projektu „Lepszy start”

 

     Celem pracy z uczniem klasy I było;

- dostosowanie wymogów do potrzeb i możliwości ucznia,

- zaspokojenie i budzenie potrzeb aktywności poznawczej,

- pobudzanie rozwoju pamięci dowolnej,

- rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,

- usprawnianie percepcji i pamięci wzrokowej,

- kształtowanie wrażliwości słuchowej,

- dostosowanie tempa i czasu pracy do możliwości percepcyjnych dziecka.

 

     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji polonistycznej odbywały się  od 13.02.2012 do 22.06.2012r.

Podczas 60 zajęć uczeń m.in.:

- poznawał litery wielkie i małe, pisane i drukowane,

- pisał je po śladzie,

- dzielił wyrazy na sylaby,

- nazywał poszczególne części obrazka, m.in. osoby, zwierzęta, rośliny.

 

     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji matematycznej odbywały się  od 13.02.2012 do 08.06.2012r.

Podczas 60 zajęć uczeń m.in.:

- uczył się nazw dni tygodnia,

- ćwiczył odróżnianie kierunków prawo-lewo,

- przeliczał na liczmanach,

- ćwiczył dodawanie i odejmowanie,

- pisał cyfry po śladzie, po kropkach , na komputerze,

- ćwiczył rozpoznawanie prostych figur geometrycznych,

- mierzył za pomocą kratek, sznurka, kroków.

 

     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji polonistycznej
i matematycznej z udziałem nauczyciela wspomagającego odbywały się
od 15.02.2012 do 25.06.2012r.

Podczas 30 zajęć m.in.:

- kierowano pracą ucznia w czasie lekcji,

- pomagano mu wykonywać przydzielone zadania,

- wspierano jego rozwój w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.

 

     W czasie zajęć realizowano elementy IPET, stosowano różnorodne metody pracy, które pomagały chłopcu w nauce. W pełni wykorzystano pomoce zakupione
w ramach projektu.

 

Ewa Decowska-Leja

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu "Lepszy start"

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej